Přeskočit na obsah

Právní informace

CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

Všechny články, zprávy, informace, tipy apod. uveřejněné pod CarGarantie.com jsou připravovány s maximální pečlivostí. Přesto nemůže CarGarantie poskytnout záruku za správnost a úplnost poskytnutých informací.

Rovněž tak nelze zaručit, že jsou zveřejněné informace neustále aktuální vzhledem ke stavu vědy, zákonodárství a jurisdikce. CarGarantie výslovně upozorňuje na to, že zde uveřejněné informace jsou všeobecné povahy a nepředstavují právní a/nebo daňové poradenství uživatele pro konkrétní případ. Zveřejněné informace nemohou v žádném případě nahradit přezkoumání a radu právníka / notáře nebo daňového poradce či auditora. V důsledku toho CarGarantie neručí za škody, které souvisejí s použitím těchto informací uživatelem.

Obsah a grafická úprava CarGarantie.com jsou chráněny autorským právem a používají ochranné známky a obchodní názvy. Reprodukce či modifikace obsahu, a to jakoukoli formou, vcelku nebo zčásti, je bez písemného svolení společnosti CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft zakázána. Kdo poruší autorská práva a průmyslová ochranná práva, je povinen nahradit vzniklé škody.

Pokud je odkazováno na jiné servery, resp. na jiné webové stránky a jsou takto zpřístupňovány další informace, upozorňuje CarGarantie na to, že neprovádí kontrolu jejich obsahu a tak je jakákoli záruka za obsah těchto stránek vyloučena.