Ga naar de inhoud

CarGarantie kan u indekken tegen de gevolgen van de nieuwe wet op garantie

Terug naar menu-overzicht

In aanloop naar de nieuwe wet op garantie die volgens EU-richtlijn 2019/771 op 1 januari 2022 in werking trad, hield CarGarantie haar portefeuille van garantie- en reparatiekostenverzekeringen tegen het licht. Vandaag kan ze haar contractpartners een nog ruimere bescherming bieden bij garantieclaims. Dealers kunnen met andere woorden de gevolgen opvangen van de nieuwe richtlijn die de consument aanzienlijk beter beschermt.

De nieuwe EU-richtlijn heeft als opzet de goede werking van de digitale interne markt te bevorderen en de beschermingsgraad van de consument naar een hoger niveau te brengen. Met dat doel voor ogen bepaalde de richtlijn een algemene minimumnorm. Hoewel de industrie en beroepsverenigingen hun bedenkingen hebben, is de nieuwe wet in voege getreden voor alle contracten die vanaf 1 januari 2022 worden gesloten. De autohandel staat dus voor grote veranderingen: voortaan wordt de garantietermijn in heel Europa opgetrokken tot minstens twee jaar.

Voor tweedehands producten blijft de verkoper minstens een jaar aansprakelijk, tenzij dit al dan niet contractueel anders werd overeengekomen. Nog belangrijker voor de autohandel is echter dat de bewijslast voor de dealer van 6 naar 12 maandengaat. Voortaan zal het autobedrijf dat de auto verkocht, twaalf maanden lang moeten kunnen aantonen dat een gebrek pas na aankoop ontstond, als het wil vermijden dat de reparatiekosten op hem worden afgewenteld.
Maar materiële gebreken wegwerken is niet alleen een financieel risico: vaak veroorzaken claims ook geschillen tussen dealer en klant wat de tevredenheid noch loyaliteit van de klant ten goede komt en nadelige gevolgen heeft voor de toekomstige handel.

Bescherming tegen garantieclaims
Vandaag bieden garantie- en reparatiekostenverzekeraars al een ideale bescherming tegen garantieclaims. Bij een defect aan een verzekerd onderdeel worden de reparatiekosten gedekt door de verzekering, zonder bijkomend hoofdbreken voor klant of handelaar: snel, eenvoudig en geen rompslomp. Het financiële risico voor de dealer wordt daardoor tot een minimum gereduceerd. Bovendien zijn garanties en verzekeringen tegen reparatiekosten ook voortreffelijke instrumenten voor klantenbinding. Ze verhogen niet enkel de loyaliteit en tevredenheid van de klant, maar binden hem door de steeds langere looptijden ook langdu-riger aan een autobedrijf met een betere benuttingsgraad van de werkplaats en betere aftersalesprognoses tot gevolg.
Net omdat de gemiddelde reparatiekosten alleen maar stijgen, zou geen enkel bedrijf zich de bescherming van een garantie mogen ontzeggen: de afgelopen vijf jaar stegen de gemiddelde reparatiekosten met meer dan 70 euro tot een totaal van 572 euro per reparatie, zoals blijkt uit de jaarlijkse analyse van een miljoen verstreken garantiepolissen.

CarGarantie, de oplossingspartner voor de handel
Met het oog op de nieuwe garantiewet startte CarGarantie een campagne om haar contractpartners over de nieuwe richtlijn en de gevolgen daarvan te informeren. Ook werd de eigen portefeuille de voorbije maanden geanalyseerd, geoptimaliseerd en gemoderniseerd om aan de behoefte aan een ideale bescherming tegen de nieuwe wet op de garantie te voldoen. Zo biedt CarGarantie bijvoorbeeld een garantie die de dekking van de industrienorm ruimschoots overtreft, waardoor garantieclaims bijzonder effectief kunnen worden opgevangen. Daarnaast biedt de garantiespecialist tevens een uitgebreide waaier aan marketing- en serviceinstrumenten ter versterking van de tevredenheid en loyaliteit van de klanten.

Dr. Marcus Söldner, voorzitter van de raad van bestuur:
‘De omzetting van de richtlijn voor de verkoop van goederen naar Nederlands recht, stelt de handel voor een aantal uitdagingen. Hoe al die vereisten in praktijk moeten worden gebracht, is maar de vraag. Wellicht zullen rechtbanken zich in de toekomst over de zaak buigen.
Een ding staat wel vast, namelijk de ‘verlenging’ van de omkering van de bewijslast van zes maanden naar een jaar na overdracht van het risico, met andere woorden de overdracht van het voertuig aan de klant. Het antwoord op de vraag of en hoe de dealer kan aantonen dat het gebrek na overdracht ontstond, is minder duidelijk. Ieder geval zal afzonderlijk moeten worden gecontroleerd, waarbij met zowel technische als juridische kwesties rekening zal moeten worden gehouden. Maar het hele eerste jaar is twijfel over het bewijs voor rekening van de dealer. Daardoor wordt het risico voor de dealer aanzienlijk groter. De handel mag dan ook geen tijd meer verliezen en moet zich tijdig tegen dergelijke claims beschermen - met een garantie bijvoorbeeld.’
 

Open beeld in overlay